SDE Euroopa Parlamendi delegatsiooni aruanne. Kuidas möödus minu esimene aasta Euroopa Parlamendis?

SDE Eesti delegatsioon juhina osalesin regulaarselt SDE büroo ja delegatsioonide juhtide nõupidamistel. Sügisel olid peamisteks teemadeks uue EL Komisjoni ametisse nimetamine ja tegevusprogrammi kinnitamine. Alates märtsist on kogu tähelepanu eelkõige COVID-19 pandeemiaga seonduval. Taustal on Euroopa tuleviku reform ja EL 2021-2027 eelarve. 

Komisjonidest võttis/võtab minu suurima aja ja panuse töö LIBE (kodanikuvabaduste, justiits – ja siseasjade) komisjonis. Sisse elamist lihtsustas see, et sain kohe hakata tegelema teemadega, mis jäid „ripakile“ eelmisest EP koosseisust. Sügisel olin variraportöör võltsitud ja originaaldokumentide andmebaasi loomise määrusele, mis on praeguseks vastu võetud. Praegu on töös järgmised määrused, lepingud ja raportid:

– variraportöör: määrus terrorismist internetis. Arutelud on jõudnud triloogideni (EP, Komisjon, Nõukogu).

– variraportöör: EL ja Jaapani vaheline kokkulepe lennureisijate nimekirjade (PNR) vahetamise kohta. Sisuline töö ei ole veel alanud.

– variraportöör: digitaalsete teenuste akt ja põhiõigused (mitteseadusandlik raport). Töö alles algas, esitasin oma seisukohad kirjalikult, esimene arutelu on juuni keskpaigas.

– raportöör: EL ja Mehhiko vaheline kokkulepe lennureisijate nimekirjade (PNR) vahetamise kohta. Sisuline töö ei ole veel alanud. 

– raportöör: LIBE komitee arvamus Euroopa data/andmebaaside strateegiale (mitteseadusandlik raport). Sisuline töö ei ole veel alanud.

Lisaks raportitele ja arvamustele olen LIBE komisjoni esindaja EP STOA (teaduse ja tehnoloogiate kasutamisevõimaluste hindamise) paneelis.

LIBE onn üks EP suurimaid ja aktiivsemaid komisjone. Lisaks raportitele on peamisteks teemadeks olnud migratsioon; inimõigused ja põhivabadused EL liikmesriikides, eelkõige Poolas ja Ungaris; COVID-19 pandeemia mõju inimõiguste olukorrale, Schengen. 

Olen asendusliige ITRE (tööstuse, teaduse, energeetika) komisjonis ja FEMM (naiste) komisjonis ning keskendun eelkõige küberteemadele – küberjulgeolek, küberteenuste sertifitseerimine, kübervägivald jne. 

Olen EP Lõuna-Kaukaasia delegatsiooni juht, mis tähendab EP – Gruusia, EP – Armeenia ja EP – Aserbaidžaani delegatsioonide (kaas)juhtimist. Olen EURONEST (Idapartnerluse) delegatsiooni S&D koordinaator ning ajutiselt ka büroo liige. Kõige tihedam on olnud (koos)töö Gruusiaga, eriti arvestades lähenevaid parlamendivalimisi ja keerulist poliitilist olukorda.  EP Lõuna-Kaukaasia delegatsiooni juhina olen teinud ligi 10 poliitilist avaldust olukorra kohta nimetatud riikides. Praegu käib ettevalmistus Idapartnerluse tippkohtumiseks, mis toimub 18.06.2020 video/interneti vahendusel. 

Ühinesin järgmiste toetusgruppidega : tehisintellekt ja digiteemad, loomakaitse, LGBTI+. Jälgin nende tööd, osalen kohtumistel ja üritustel ning vahendan informatsiooni Eestis vastavatele gruppidele. Ükski teine Eesti MEP nimetatud gruppidesse ei kuulu. Eesti  Pensionäride Ühenduste Liidu palvel liitusin põlvkondade vahelise solidaarsuse grupiga, et toetada eakatega seotud teemasid. 

Alates septembrist olen kutsunud tutvuma EP tööga ja osalema konverentsidel 132 inimest. 2019 lõpus tegime koos Sveniga eraldi külastuse Eesti ajakirjanikele. See andis võimaluse ajakirjanikega lähemalt suhelda ning tasub kindlasti korrata, kui EP avatakse külastusteks. 

Pidasin väga oluliseks oma töö ja EP/EL tutvustamist Eestis. Selleks korraldasin kuni märtsini sisuliselt igal nädalavahetusel kohtumisi Eestis ning külastasin koole ja ülikoole. Alates märtsist olen osalenud ZOOM kohtumistel kooliõpilastega, naiste organisatsioonidega, vabatahtlikega ja vabakonnaga. Olen teinud regulaarselt (iganädalaselt) videokokkuvõtteid oma tööst EP-s ja muudel olulistel teemadel. Alates jaanuarist annan välja digitaalset kuukirja. Aprillis- mais käisin vabatahtlikuna vastamas Häirekeskuse koroonakriisi infotelefonile 1247. Tegin seda EP kaugtöö kõrvalt ning nädalavahetustel, kokku 82 tundi.  

Kokkuvõtteks võin öelda, et esimene aasta EP-s oli äärmiselt huvitav. 

Jäta kommentaar