Shadow Report on the Digital Service Act and fundamental rights issues posed

Thank you, Madam Vice-President!

Madam Commissioner

Colleagues 

As the S&D Shadow Rapporteur I would like to thank Rapporteur Kris Peeters and all Shadows for constructive discussions and congratulate for reaching a balanced and forward-looking Report.  

This topic is very close to my heart. I come from Estonia – a country where we have had the privilege of enjoying the benefits of digitalization and online services for almost 30 years. I will continue in Estonian. 

COVID-19 kriis tõestas kogu maailmale seda, mida meie, Eestis, oleme teadnud digiühiskonnast juba ligi 30 aastat. Me oleme harjunud võimalustega, mida digiteenused pakuvad ja me teame väljakutseid ning ohte, mida digiteenuste kasutamine kaasa toob. 

Olen veendunud, et toimiv digitaalne ühisturg toob majanduslikku ja ühiskondliku kasu igale inimesele, igale liikmesriigile ja Euroopa Liidule tervikuna. 

Mul on hea meel, et oleme jõudnud digiteenuseid reguleeriva korra üle vaatamiseni ja kaasajastamiseni ka EL tasemel. E-kaubanduse direktiiv võeti vastu 20 aastat tagasi ning see vajab kaasajastamist.  

Ootan huviga Komisjoni digiteenuste õigusakti ettepanekut ja loodan, et see arvestab meie Raportis tehtud ettepanekutega, mis keskenduvad eelkõige põhiõigustele ja andmekaitsele. 

Nimetan neist olulisemaid:

– digiteenused peavad tuginema kehtivatele EL õigusaktidele, kaasa arvatud isikuandmete kaitse üldmäärusele ja e-privaatsuse direktiivile; 

– peab olema tagatud õiglane digitaalne ökosüsteem, kus järgitakse põhiõiguse, eelkõige väljendus- ja teabevajadust ning igasugune diskrimineerimine on välistatud;    

– see, mis on ebaseaduslik väljaspool internetti peab olema ebaseaduslik ka internetis ning tuleb veebist kõrvaldada.

– digiteenuste osutajatele, sealhulgas veebiplatvormitele peavad olema kehtestatud selged ja konkreetsed kohustused ebaseadusliku veebisisu kõrvaldamiseks

– paranema peab koostöö teenuste pakkujate ja liikmesriikide ametiasutuste vahel

jätkuvalt peab olema keelatud üldine järelevalve kohustus, mis on täna sätestatud e-kaubanduse direktiivis

– sealjuures tuleb rõhutada, et tänaste automaatsete vahenditega ei ole võimalik piisavalt analüüsida ja mõista veebisisu ning lõpliku otsuse tegemine peab jääma inimesele. 

Olen veendunud, et digiteenuste turg ei saa olla täielik ja täiuslik ilma üle-euroopalise kehtiva digitaalse ID-ta. 

Loodan, et Komisjon kiirendab tegevusi elektroonilise identifitseerimise – eIDASe – määruse jõustamiseks kogu Euroopa Liidu territooriumil, sest praeguse tempoga ei saa rahul olla.

Tunnustan EL Nõukogu käesoleva aasta oktoobri järeldusi, milles rõhutatakse isikute turvalise identifitseerimise vajadust läbi Euroopa Liidu ülese raamistiku

Selles kontekstis tahan ma rõhutada küberjulgeoleku olulisust, alustades tavakasutajate küberhügieenist ning lõpetades turvaliste teenuste pakkumisega.   

Lõpetuseks kutsun kõiki kolleege hääletama homme kõigi kolme Euroopa Parlamendi raporti poolt.

Tänan!

Jäta kommentaar