SOTSIAALDEMOKRAATLIKU ERAKONNA VALIMISPROGRAMM EUROOPA PARLAMENDI 2024 VALIMISTEKS

HEA VALIJA,

valik, mis meil eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel tuleb langetada, on üks viimaste aegade kaalukamaid. Venemaa verise agressioonisõja tulemus Ukrainas on endiselt vaekausil, lisaks raputavadEuroopat ja kogu maailma endiselt majandus-, tervise- ja kliimakriisi mõjud. Euroopa ei tohi jääda majanduse arendamisel, tasuva töö pakkumisel, julgeoleku tagamisel ja demokraatia kaitsmisel tagasihoidlikuks või killustatuks.Neil valimistel on kaalul ei vähem ega rohkem kui Eesti ja Euroopa tulevik.

Sotsiaaldemokraatide programm Eesti ja Euroopa jaoks tugineb kolmele kesksele väärtusele. Need on VABADUS, ÕIGLUS ja JULGEOLEK.

VABADUS

Me soovime elada vabade inimestena vabas ühiskonnas, see on aga kestlikult võimalik vaid vabas maailmas. Täna on vabaduse, demokraatia ja õigusriikluse alused tõsise surve all. Sotsiaaldemokraadid kaitsevad vaba ja demokraatlikku ühiskonda ning õigusriikluse põhimõtteid, seistes kartmatult vastu diskrimineerimisele, viha õhutamisele ja inimeste õiguste põhjendamatule piiramisele.

ÕIGLUS

Võimu ükskõiksus kõige haavatavamate ühiskonnaliikmete toimetulekumurede suhtes teeb neist ühiskonnaliikmetest kerge saagi populistidele ja äärmusideoloogiatele. Sotsiaaldemokraadid usuvad, et iseäranis keerulistes ja kiiresti muutuvates oludes on nii Eesti valitsuse kui ka Euroopa Liidu institutsioonide esmane kohus tagada piisav toetus ja turvatunne neile, kes kriisides kõige valusamalt pihta saavad. Sidusam ühiskond ja solidaarsem Euroopa aitavad meid paremini kaitsta populismi pealetungi eest ja annavad meile eelised üleilmses konkurentsis.

JULGEOLEK

Totalitaarsete režiimide kasvav agressiivsus näitab, et vabaduse kaitsmiseks ei piisa vaid heast sõnast. Selleks et suuta keerulises julgeolekuolukorras vaenlasi heidutada ja euroopalikke põhiväärtusi ja vabadusi kaitsta, peab Euroopa olema ka sõjaliselt võimekam. Eesti sotsiaaldemokraadid seisavad kindlalt selle eest, et Eestil ja kogu Euroopal oleks piisavalt jõudu ja poliitilist valmisolekut kiiresti ja tõhusalt reageerida mistahes ohule, mis ähvardab Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolekut ja rahvusvahelisel õigusel põhinevat maailmakorda.

HEA VALIJA,

sotsiaaldemokraadid on keerulisel ajal usaldusväärne valik. Me oleme oma tegudega tõestanud, et me ei karda rääkida tõtt ega unusta oma lubadusi, et me ei ole valmis võimestama äärmuslasi ega tegema kompromisse nendega, kes ei austa vabaduse, demokraatia ja õigusriikluse põhimõtteid. Iga sotsiaaldemokraatidele antud hääl on samm vabama, õiglasema ja turvalisema Euroopa suunas!

VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA

Üha pingete- ja kriisiderohkemas maailmas on Euroopa Liit rahvusvahelisele õigusele ja kokkulepitud reeglitele rajatud üleilmse korra üks kõige kindlamaid nurgakive.

Ukraina peab võitma!

Venemaa poliitika oma naabrite suunal on aastakümneid olnud agressiivne, revanšistlik ja ekspansionistlik ning jääb selliseks ka nähtavas tulevikus. Venemaa võidul agressioonisõjas Ukraina vastu oleksid hävitavad tagajärjed mitte üksnes Ukraina riigi ja rahva, vaid kogu Euroopa julgeoleku ja rahvusvahelisel õigusel rajaneva maailmakorra jaoks.

Seisame selle eest, et Euroopa Liit ja NATO liitlased suurendaksid Ukrainale antavat abi.

–Toetame Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamist.

–Aitame Ukrainat ja pädevaid rahvusvahelisi organisatsioone (sh Rahvusvaheline Kriminaalkohus), et võtta vastutusele agressioonikuriteo eest vastutavad Venemaa liidrid.

Euroopa peab olema sõjaliselt võimekas ja strateegiliselt autonoomne

–Toetame Euroopa Liidu Kaitsevoliniku ametisse nimetamist Euroopa Liidu  Komisjoni järgmises koosseisus.

–Seisame selle eest, et liikmesriigidsuurendaksid kaitse-eelarveid ja tagataks kõigi Euroopa Liidu ühiste kaitseinstrumentide piisav rahastamine.

–Seisame selle eest, et Euroopa kaitsetööstusettevõtetele antavad tellimused ja nende ligipääs rahastusele oleks piisav.

–Toetame ühiseid investeeringuid kaitseinnovatsiooni ning teadus- ja arendustegevusse.

–Peame oluliseks sõltuvuse vähendamist Hiinast ja teistest mittedemokraatlikest riikidest.

Euroopa peab leidma liitlasi ja looma koalitsioone

Euroopa Liit peab tegema koostööd meiega samu väärtusi ja huve jagavate liitlaste ja partneritega.

–Toetame Euroopa Liidu juhtiva rolli säilitamist ja kinnistamist rahvusvahelises arengukoostöös ja humanitaarabi andmisel.

–Toetame tihedat koostööd Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja teiste strateegiliste liitlastega kõigis rahvusvahelistes organisatsioonides.

–Seame Iisraeli-Palestiina konfliktis eesmärgiks kahe riigi lahenduse, mõistame karmilt hukka antisemitismi, Hamasi terrorirünnakud ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla, toetame Iisraeli õigust oma riiki ja rahvast kaitsta.

Laienemine peab muutma Euroopat tugevamaks

Euroopa Liidu laienemispoliitika on läbi selle ajaloo olnud üks suuremaid edulugusid. Ehkki Türgi liitumisprotsess on sealsete siseriiklike arengute tõttu praeguseks sisuliselt külmutatud, ootavad Euroopa Liiduga ühinemist kandidaatriigid Lääne-Balkanilt ning Ukraina, Moldova ja Gruusia. Nende riikide ja nende kodanike jaoks tähendab integratsioon Euroopa Liiduga mitte üksnes parimat võimalust parandada inimeste igapäevast elujärge, vaid ka ainsat tõsiseltvõetavat kaitsegarantiid eksistentsiaalsete välisohtudeeest.

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peavadreformima Euroopa Liitu ja selle otsustusmehhanisme ning struktuure viisil, mis tagab Euroopa Liidu suutlikkuse tõrgeteta toimida ka enam kui kolmekümmet riiki hõlmava ühendusena.

MAJANDUSPOLIITIKA
Euroopa eduka majanduspoliitika nurgakivideks on neljale vabadusele rajatud ühisturg, innovatsioon ja konkurentsivõime.

Euroopa majanduspoliitika aluseks peab olema avatus, inimeste, teenuste, kapitali ja kaupade vaba liikumine ühenduse sees. Peame saama Eesti majanduse taas kasvama, et palku ja pensione edasitõsta.

–Peame oluliseks Euroopa Liidu strateegilist autonoomiat ja vähendame Euroopa strateegiliste sektorite sõltuvust kolmandatest riikidest.

– Tagame, et ettevõtete ligipääs Euroopa rahastusele on seotud keskkonna- ja sotsiaalnõuete täitmisega.

– Kehtestame õiglased konkurentsitingimused Euroopa Liidu siseturul, et riigiabi ei kasutataks majandusliku eelise saamiseks teiste liikmesriikide suhtes.

–Vähendame bürokraatiat, sh lihtsustamearuannete esitamist ning normidele vastavuse tõendamist.

Eesti e-kogemus Euroopasse!

Digipööre on saanud Euroopa Liidu poliitika oluliseks osaks. Eesti digitaalse e-riigina peab Euroopa digitaliseerimist eest vedama.

Digipööre peab toimima kõigi jaoks

– Toetame platvormitöötajate tööd reguleeriva direktiivi kiiret vastuvõtmist ja rakendamist: platvormitöötajatele peavad olema tagatud töölepinguga töötajatega võrdsed tööalased ja sotsiaalsed garantiid.

– Toetame kaugtöö direktiivi vastuvõtmist: töötajad peavad teadma kaugtöö miinimumnõudeid, samuti ka töötingimusi, töö- ja puhkeajaga seonduvat.

–Peame oluliseks, et oleks sätestatud töötaja õigus olla mittekättesaadav: töötaja õigus olla tööst vabal ajal mittekättesaadav on töötaja põhiõigus.

– Toetame Euroopa Liidu laiapõhjalist digisolidaarsuse akti.

Tehisaru peab olema inimkeskne, inimene peab olema viimase otsuse tegija ja vastutaja

Sotsiaaldemokraadid on juhindunud põhimõttest, et kõik, mis on keelatud reaalses maailmas, peab olema keelatud ka digimaailmas. Oleme esikohale seadnud inimeste põhiõigused, nagu privaatsuse, isikuandmete kaitse ja diskrimineerimise vältimise.

– Toetame uudseid IT-lahendusi ja seisame selle eest, et uute lahenduste kasutuselevõtmisel peavad olema tagatud inimeste põhiõigused ning välistatud igasugune diskrimineerimine.

–Edendame küberjulgeolekut ja kübervastupidavust, kaitseme kriitilist taristut ja andmeid, hoiame internetiühiskonna turvalisena.

–Panustame hübriid- ja küberrünnakutevastasesse võitlusesse.

Euroopa Liidu maksupoliitika peab olema tõhus

Võrdsema Euroopa loomiseks on oluline tõhus maksupoliitika, mis välistab maksudest kõrvalehiilimise ning võimaldab rahastada vajalikke avalikke teenuseid ja vähendada piirkondlikke erinevusi. Maksustamine peab jääma liikmesriikide kompetentsi, aga mõnel juhul on vajalik üleeuroopaline lähenemine ehk Euroopa maks, mis aitab vältida maksuparadiiside ja ebamõistlike erisuste tekkimist.

– Digihiidude maksustamisel eelistame globaalset lahendust OECD juhtimisel, alternatiivina toetame ühtse üleeuroopalise maksu kehtestamist.

– Toetame suurettevõtete ülikasumite õiglast maksustamist, eelkõige digitehnoloogia, panganduse ja energeetika valdkonnas.

SOTSIAAL-, TÖÖ- JA TERVISEPOLIITIKA
Tugev Euroopa on solidaarne Euroopa, kus on tihe sotsiaalne turvavõrk

Ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamine loob ühiskonna, kus kõigil on parem elada. Euroopa Liidu eesmärgid on kokku lepitud sotsiaalõiguste sambas: kodu, töö, palk, tervis ja vajadusel toe saamine – need ei ole Euroopa Liidus luksus, vaid peavad olema kättesaadavad igale kodanikule. Peame oluliseks, et kõigil oleks ligipääs tervishoiuteenustele ja elukestvale õppele, võimalused töö- ja eraelu ühitamiseks ning tagatud väärikas hoolekanne.

Kõik inimesed peavad olema hoitud

Tugeva ühiskonna mõõduks on see, kuidas ta hoolitseb kõige nõrgemate – laste, puudega inimeste ja eakate eest.

– Toetame Euroopa sotsiaalõiguste samba kõigi 20 põhimõtte rakendamist.

– Igal inimesel peab olema kodu.

Töö peab tagama väärika äraelamise

Tööjõu vaba liikumine on Euroopa Liidu kodanike põhiõigus. Samas tuleb töötamise eest maksta õiglast töötasu, luua kõigile töötajatele kindlustunne äraelamist võimaldava miinimumsissetuleku abil ning toetada töö- ja eraelu ühitamist. Tööelu muutumine ei tohi tulla töötaja õiguste ja võimaluste arvelt.

– Kehtestame Euroopa Liidu miinimumsissetuleku vähemalt 50% keskmisest palgast.

– Viime järk-järgult ellu neljapäevase töönädala. Sealjuures säilib töötasu ning tekib võimalus enesetäiendamiseks ja uute oskuste õppimiseks.

Tervis on inimese suurim rikkus, mida tuleb hoida ja kaitsta

Igal Euroopa Liidu kodanikul on õigus taskukohastele kvaliteetsetele ravimitele ja arstiabile. Seetõttu seame eesmärgiks jõuda ühtse ja universaalse ravikindlustuseni kõigis liikmesriikides.

–Tagame vajalike ravimite kättesaadavuse. Selleksajakohastame ravimiseadusi, motiveerime tootjaid tulema kõigi liikmesriikide turgudele.

–Soodustame liikmesriikides ravimitootmise loomist ja hangetel Euroopa Liidus toodetud ravimeid.

– Tugevdame teaduskoostööd ja terviseandmete kasutamist uute tehnoloogiate ja teenuste loomiseks.

– Toetame Tallinna Haigla rajamist Euroopa Liidu vahenditega.

PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA
Tugevam ja kaasaegsem põllumajandus

Tugevdame ja kaasajastame Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat eesmärgiga tagada kohaliku toidutootmise konkurentsivõime, maakogukondade õiglane elatustase ning puhta, kvaliteetse ja ohutu kodulähedase toidu kättesaadavus Eesti inimestele.

Tarbija peab teadma, millisest talust või põllumajandusettevõttest on tema tarbitav toit pärit ning kuidas see on toodetud.

Võrdsemad toetused ja vähem bürokraatiat

Tagame maakogukondade tugevdamise ja õiglase elatustaseme, et konkurentsivõimelised töökohad ja kodu lähedal toodetud puhas toit oleksid igale inimesele kättesaadavad.

– Kaitseme Euroopas Eesti toidutootmist ja seisame erisuste eest, mis tagavad kohaliku tootmise konkurentsivõimelisuse.

– Viime Eesti põllumeeste toetused vähemalt Euroopa Liidu keskmise tasemeni.

Põllumajanduse ja toidujulgeoleku jätkusuutlikkus

Euroopa metsi, merd, vett, mulda, õhku, tolmeldajaid ja loomaliike tuleb kaitsta ja taastada, et meil oleks elurikas keskkond, parem tervis, vastupidavad ökosüsteemid ja rohelised linnad.Leiame ja hoiame tasakaalu põllumajanduse ning loodushoiu vahel, kasutame innovatsiooni, et suunata ressursse optimaalselt ja toetame tarka majandamist.

– Tagame toidujulgeoleku, aitame kaasa looduse taastumisele ja kliimamuutuste leevendamisele Euroopa Liidu ühise põllumajandus-, toidu-ja kalanduspoliitika (CAP) tugevdamise kaudu.

– Hoolitseme Euroopa metsade, merede, vee ja pinnase hea seisundi säilimise ja taastamise eest, laiendame metsaalasid maadel, mis ei sobi toidu tootmiseks ning tagame jätkusuutliku metsanduse ja loodusvarade kaitse.

– Edendame jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist Eesti kalandussektorit (kalandus, vesiviljelus, kalatoodete töötlemine).

REGIONAALPOLIITIKA
Tööhõive kasv ja võrdsed teenused kõigis regioonides

Vähendame regionaalset arengulõhet ja linnastumise negatiivset mõju parandades linnade ja maapiirkondade elukvaliteeti.

– Regionaalse ebavõrduse vähendamiseks diferentseerime toetusmäärasid ning loome toetusmeetmeid, mis toetavad ettevõtluse alustamist ja arendamist ning töökohtade loomist.

– Soodustame Euroopa Liidu investeeringuid kohalike kogukondade ühistoimimise edendamiseks.

Head ühendused vähendavad regionaalset ebavõrdsust

Elukohtade, töökohtade ja teenuste ebaühtlane kättesaadavus ja paiknemine sunnib inimestele peale pideva pendelrände, mille tõttu ühistransport ei vasta enam vajadustele, autostumine põhjustab kulusid nii inimestele kui ka ühiskonnale.

Eesti on Euroopa ääreala jahalvema ühenduse tõttu on keeruline konkureerida rahvusvahelisel turul nii elanikel kui ka investeeringutel.

– Kasutades struktuuritoetusi, suurendame Euroopa Liidu investeeringuid regionaalse taristu (teed, elektri- ja gaasitrasside võrgud, veevarustus, kanalisatsioon) arendamisse, elukvaliteedi tagamisse.

Euroopa Liidualgatus „Targad linnad“ peab saama reaalsuseks liikmesriikide omavalitsuste digipoliitikas.

– Parandame Eesti ligipääsetavust õhu-, mere-, maantee- ja raudteetranspordiga.

KESKKONNAPOLIITIKA
Käes on viimane aeg ohjeldada kliimamuutusi ja kaitsta seeläbi keskkonda

Sotsiaaldemokraadid peavad rohelise ülemineku elluviimist Eestis ja üle Euroopa üheks kõige olulisemaks Euroopa Parlamendi ees seisvaks valdkonnaks.

Keskkonnakriisi lahendamisel ei tohi unustada inimest

Toetame süsinikuneutraalsuse saavutamist hiljemalt 2050. aastaks, kuid seejuures ei tohi unustada peamist – inimest. Üleminekul tuleb tagada töökohtade säilimine, sotsiaalne võrdsus ja kohalike kogukondade jätkusuutlikus.

–Toetame sotsiaalse kliimafondi loomist ja selle otstarbekat kasutamist

– Toetame nn rohepesu piiravate reeglite kehtestamist.

– Toetame kohalike kogukondade õigust ja võimekust oma keskkonnaprobleemide lahendamisel kaasa rääkida.

Üleminek keskkonnasäästlikule majandusele ei tohi süvendada teisi keskkonnaga seotud väljakutseid

Peame kiirendama Euroopa Liidurohelises kokkuleppes ette nähtud üleminekut keskkonnasäästlikule majandusele ja odavamale taastuvenergiale. Teisalt peame energiakriisi lahendamisel olema ettevaatlikud, et kasutusele võetud lahendused ei tooks kaasa ega süvendaks teisi keskkonnaga seotud väljakutseid, näiteks elurikkuse hävimist.

–Muudame jäätmete raamdirektiivi ümber ressursside raamdirektiiviks, et tagada looduslike ressursside parem strateegiline kasutus terve elutsükli vältel.

– Peame oluliseks kohaliku keskkonnasäästliku väiketootmise toetamist.

Elukeskkonna ja elurikkuse hea seisund on ühiskonna toimimise pikaajalise jätkusuutlikkuse tagatis

– Toetame metsade jätkusuutlikku majandamist viisil, mis arvestab elurikkusega, kohalike kogukondade vajadustega ja kliimaeesmärkidega.

–Peame vajalikuks väiketootjaid soosivate toetusmeetmete väljaarendamist.

– Astume samme Euroopa Liidus meie Läänemere ja selle kalavarude kaitseks

– Peame oluliseks toetuste suurendamist looduse taastamiseks ja olemasoleva elukeskkonna säilimise tagamiseks.

Seisame loomade, sealhulgas lemmikloomade heaolu eest

– Toetame loomade heaolu arvestavate seaduste väljatöötamist, sh loomade aretamisel ja kasvatamisel, transportimisel ja teaduses kasutamisel.

– Toetame karusloomafarmide keelustamist Euroopa Liidus ja neist farmidest pärinevate toodete müügi lõpetamist.

–Kaalumelemmikloomadena peetavate eksootiliste loomade ja metsloomade positiivse nimekirja koostamist.

– Kaitseme lemmikloomi sellega, et karmistame lemmikloomade pidamist käsitlevaid seadusi ja suurendameinimeste teadlikkust.

TURVALISUS JA MIGRATSIOON
Eesti ja Euroopa Liit vajavad tasakaalustatud rändepoliitikat

Sotsiaaldemokraadid tervitavad migratsiooni- ja asüülipakti vastuvõtmist ja loodavad, et õigusakte hakatakse rakendama heas usus ja vastutustundlikult.

Tööjõupuudust leevendavad sisserändajad peab liikmesriik saama ise valida. Seeläbi tagame, et Eestisse saabuvad need inimesed, kes ka meie ühiskonda ja majandusse panustavad.

Inimeste kasutamine ränderündeks on lubamatu!

Sotsiaaldemokraadid ei toeta illegaalset migratsiooni. Inimeste ärakasutamine ränderündeks ei tohi normaliseeruda. Euroopa Liit peab sätestama üheselt ja selgelt, et ründeks kasutatavad inimesed ei pääse liikmesriiki.

Euroopa Liidu piiriturvalisus peab kasvama

Sotsiaaldemokraadid peavad ülioluliseks inimestele turvalise keskkonna loomist.

– Toetame rahastuse suurendamist 3%-ni Euroopa Liidu eelarvest.

– Tulenevalt Venemaa agressorriigi staatusest peame möödapääsmatuks eraldi Euroopa Liidu idapoolsete liikmete varjumiskohtade kaasrahastamist.

– Toetame piirikaitserajatiste ehitamist Euroopa Liidu vahenditest.

– Euroopa Liidu toel tuleb välja arendada Euroopa Liidu idapiiri kattev droonide seire ja tõrje süsteem. Piiril peab kõik olema nähtav ning peame olema kindlustatud mittesõbralike riikide operatsioonide vastu.  

VÕRDÕIGUSLIKKUS JA VÕRDNE KOHTLEMINE
Euroopa Liit on väärtuste liit

Sotsiaaldemokraadid seisavad järjekindlalt inimõiguste ja põhiõiguste eest nii Eestis, Euroopas kui ka rahvusvaheliselt. Igasugune diskrimineerimine peab olema keelatud ja tähtis on vastuvõetud diskrimineerimisvastaste direktiivide järjekindel rakendamine.

Naiste õigused on inimõigused ja sooline võrdõiguslikkus ühiskonna küpsuse näitaja

– Toetamevaheldumisi nais- ja meeskandidaatidest koosnevate nn triibuliste nimekirjade elluviimist valimistel.

– Võrdse töö eest võrdne palk tagab naiste suurema majandusliku sõltumatuse.

–Rakendame direktiivi, mis sätestab, et riigiettevõtete juhtkondades ei ole kumbki sugupool esindatud alla 40%.

– Taotleme naistevastase vägivalla vastu võitlemise raamdokumendiIstanbuli konventsiooni täielikku rakendamist.

– Toetame Euroopa Liidu naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise direktiivi vastuvõtmist, mis sätestab vägistamise mõiste nõusoleku puudumise kaudu ning kriminaliseerib internetivägivalla.

Seisame jätkuvalt LGBT+ inimeste õiguste eest!

Igal inimesel on õigus olla, kes ta on, ja armastada, keda ta soovib.

– Toetame Euroopa Komisjoni ettepanekuid LGBT+ strateegia paremaks kohaldamiseks.

– Seisame selle eest, et poliitiliste tegevuskavade planeerimisel ja õigusaktide vastuvõtmisel arvestatakse LGBT+ huvidega.

Vanus ei ole takistus

Noored on meie tulevik ja noortel peab olema võimalus rääkida kaasa nende tulevikku puudutavates küsimustes kõigil poliitilistel tasanditel. Eakad rikastavad ühiskonda ning eakate panust ühiskonda tuleb õiglaselt hinnata.

– Seisame selle eest, et noored saaksid alates 16. eluaastast valida lisaks kohalikele omavalitsustele ka Riigikogu ja Euroopa Parlamenti.

– Jätkame noortegarantii toetamist ja laiendamist.

– Toetame ERASMUS+ programmi jätkumist ja laienemist.

– Tegutseme selle nimel, et arusaam ealise diskrimineerimise lubamatusest jõuaks igasse eluvaldkonda.

Puue pole puudus

Puuetega inimesed on väärtuslik ja lahutamatu osa meie ühiskonnast, kelle õigused peavad olema kaitstud. Puuetega inimestel peab olema õigus ja võimalus osaleda Euroopa Liidu ja Eesti poliitilises ning avalikus elus.

– Tagame puuetega inimestele vaba juurdepääsu valimistele ning õiguse kandideerida valimistel. Sealjuures tuleb vaadata üle intellektipuudega inimeste õigus osaleda valimistel.

–Peame väga oluliseks Euroopa Liidu puuetega inimeste õiguste strateegia (2021–2030) täielikku ja tulemuslikku rakendamist.

– Toetame Euroopa Liidu puuetega inimese kaardi ja parkimiskaardi kiiret kasutuselevõtmist.

– Toetame Euroopa Puuetega Inimeste Parlamendi tegevust ning Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajate osalemist selles.

– Seisame avaliku ruumi, info ja teenuste ligipääsetavuse eest Euroopa Liidus kõigile kodanikele.

HARIDUS
Kvaliteetne haridus ja elukestev õpe loob võrdsed võimalused Eesti inimestele

Eesti inimeste konkurentsivõime tõstmiseks toetame kõrghariduse rahvusvahelistumist ja välismaal õppimise võimaluste laienemist. Lisaks toetame inimeste võimalusi enesetäiendamiseks, et kogemus tööturul käiks käsikäes elukestva õppega ja võimalusega soovi korral ette võtta karjääripööre.

–Kindlustame rohkem vahendeid haridusasutustele erivajadustega noorte koolitamiseks.

– Laiendame õpirände programme

– Toetame praktika tasustatavaks muutmist.

– Panustame kõrghariduse rahvusvahelistumisse, toetades Euroopa Liidukõrgkoolide vahelist koostööd ja võrgustike (Euroopa Ülikoolide) loomist ning välistudengite kaasamist.

–Muudame kõrghariduse diplomite tunnustamise automaatseks kogu ELis.

KULTUUR
Sotsiaaldemokraadid seisavad keeleliselt ja kultuuriliselt mitmekesise Euroopa eest

Oluline on tagada, et kultuur oleks kättesaadav inimese kogu elukaarel, sõltumata tema elukohast, vanusest päritolust, erivajadusest, sotsiaalmajanduslikest võimalustest. Erilist tähelepanu pööramekultuuri levitamisele, et Eesti kultuur jõuaks laiema publikuni.

– Soodustame kultuuri paremini kättesaadavaks ja ligipääsetavaks muutmist, sh erivajadustega inimestele.

– Toetame kunsti- ja kultuuriloomingu, sh audiovisuaalsete teoste levitamist, et ka Eesti kultuur jõuaks laiema Euroopa publikuni.

Jäta kommentaar