AVASÕNAVÕTT PLENAARISTUNGIL – Õigusalase koostöö digipöörde pakett (määrus ja direktiiv)

President, Commissioner, Colleagues

I will speak in Estonian.

Käesoleva õigusalase koostöö digipöörde paketiga muudame me kiiremaks ja lihtsamaks õigusasutuste koostöö ja infovahetuse piiriülestes justiitsasjades. See omakorda tähendab, et ka kodanikud võidavad kiirematest ja lihtsamatest justiitstoimingutest ning õigusemõistmisest. 

Digiriigina teame me Eestis väga hästi, et digitaalne infovahetus peab olema usaldusväärne ning turvaline. Me kõik teame, et küberrünnakud on uus normaalsus ja seetõttu on eriti oluline, et õigusalane teave meie kodanike kohta liigub kaitstud keskkonnas ja mitte avaliku veebi kaudu või pilveteenustes. Antud juhul tagatakse turvalisus detsentraliseeritud IT süsteemi abil. 

Uue korra järgi saavad ka kodanikud suhelda õigusasutustega piiriülestes justiitsasjades digitaalselt, kasutades selleks e-allkirja. Seejuures on ülimalt oluline, et käesoleva määrusega ei alandata e-allkirja usalduse taset ehk füüsilise allkirjaga võrdsustatakse kõrgeima usalduse tasemega e-allkiri. 

Käesolev määrus sätestab ühised reeglid videokonverentsi teel toimuvatele ülekuulamistele. Videoülekuulamised juba toimuvad mõnedes liikmesriikides, kuid igas liikmesriigis on oma kord ja oma reeglid. See omakorda tekitab probleeme. Käesolev määrus ühtlustab videoülekuulamise protseduurireegleid ning loob seeläbi kodanikele võimaluse osaleda piiriülestes justiitstoimingutes video teel. Teisisõnu – kodanikele luuakse võimalus videokonverentsideks ning nad võivad seda võimalust kasutada juhul, kui nad ei soovi või ei saa füüsiliselt teise liikmesriiki sõita. Seejuures peavad liikmesriigid tagama vastava tehnilise lahenduse ning juurdepääsu kodanikule, kes soovib videokonverentsil osaleda. 

Ühtsete protseduurinormide tagamine on eriti tähtis kriminaalmenetlustes. Samuti on väga oluline protseduurireeglite tutvustamine kodanikele selliselt, et nad saaksid aru videokonverentsi läbiviimise korrast, selle plussidest ja miinustest. Inimest tuleb informeerida tema õigustest, sealhulgas õigusest advokaadile ja suulisele tõlkele. Oluline on, et kodanikud saaksid teha objektiivsel infol põhineva ning neile kõige paremini sobiva otsuse videokonverentsi kasutamise poolt või vastu.  Videokonverentsil üle kuulatava isiku otsus peab olema vabatahtlik ja selgesõnaliselt antud. Viimast peab kontrollima vastutav ametiasutus. Määrus sätestab, et kriminaalasjades video teel üle kuulatavatel isikutel peab olema juurdepääs tõhusale õiguskaitsele juhul, kui rikutakse nende isikute  kaitsemeetmeid. 

Samuti sätestab määrus võrdse juurdepääsu videokonverentsidele ehk igasugune diskrimineerimine, sealhulgas puuetega inimeste diskrimineerimine on keelatud. On oluline, et samad õigused, mis on isikutele tagatud reaalmaailmas tagatakse ka digisfääris. Justiitsasutused peavad leidma kõigile sobivad tehnilised lahendused. Luuakse üle-Euroopaline digitaalne/elektrooniline juurdepääsupunkt, mille kaudu saavad kodanikud vahetada teavet ja dokumente justiitsasutustega, samuti ka maksta teenuste eest. 

Meil olid pikad arutelud õiguskoostöö digipöörde ajakava üle. Mul on hea meel, et suutsime leppida kokku realistliku ajaraami. Jah, erinevad sammud võtavad oma aja, kuid ma võin kindlalt väita, et  me ei kirjutanud õhku sisse ja ei venita protsessiga asjatult. 

Efektiivne õigusasutuste digikoostöö eeldab nende ametnike ja ekspertide koolitamist, kes kas juba kasutavad või hakkavad kasutama digivahendeid. Nendest sõltub, millal ja mismoodi hakatakse praktikas digivahendeid kasutama. Koolitamise kohustus lasub liikmesriikidel. 

Tuleb valmis olla selleks, et õiguskaitse asutustes töötab ka konservatiivsemaid ametnikke, kes ei pruugi uudseid lahendusi kohe omaks võtta. Kuid jällegi – võin kinnitada oma riigi – Eesti – praktika põhjalt, et uuendustega minnakse kaasa, kui need on arusaadavad, mugavad ja kättesaadavad. Olen kindel, et käesolev määrus leiab laia rakendust, sest ta muudab piiriülese digikoostöö kiiremaks, efektiivsemaks ja lihtsamaks, nii õigusasutustele kui ka kodanikele. 

Tänan!

Jäta kommentaar